यी हुन् घरबहाल सम्झौतामा महानगरले समेटेका विषयहरु 

३ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल सम्झौतामा हुनुपर्ने अनिवार्य विषयहरु निर्धारण गरेको छ । महानगरले ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गर्दै घरबहाल सम्झौतामा हुनुपर्ने अनिवार्य विषयहरु निर्धारण गरेको हो ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कसैले आफ्नो हक, भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर, घरको कुनै तला, एकाइ वा कोठा तथा घरजग्गा निश्चित रकम लिने गरी तोकिएको समयका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएमा घर बहालमा दिएको मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

भवन वा भवनको कुनै भाग वा घरजग्गा वा जग्गा बहालमा दिँदा बहालमा लिने व्यक्तिसँग बहालमा दिने व्यक्तिले अनुसूची—१ मा उल्लिखित ढाँचामा तल उल्लेखित विषयहरु उल्लेख गरी लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था महानगरले गरेको छ ।

यस्ता छन् सम्झौतामा उल्लेख हुने विषयहरुः

(क) घर जग्गा बहालमा लिने र दिने पक्षहरूको पूरा नाम र ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, मोबाइल नम्बर र विदेशी भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाण–पत्र, इमेल ठेगाना, करदाता सङ्केत नम्बरसमेत

(ख) घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिने भवनको कुल क्षेत्रफल, तला वा कोठाको विवरण

(ग) बहालमा लिने प्रयोजन

(घ) बहाल सुरु हुने मिति

(ङ) बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था

(च) मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा मासिक वा वार्षिक बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत

(छ) बहाल रकम बुझाउने समय तथा प्रक्रिया

(ज) बहालमा लगाउने सम्पत्तिमा प्रयोग भएका बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, फोहरमैला व्यवस्थापन आदिको महसुल बुझाउने दायित्व

(झ) बहाल कर भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था

(ञ) बहालमा लिएको भवनको बीमा गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी कुरा

(ट) बहालमा लिएको घर छाड्ने तथा बहालमा बसेको व्यक्तिलाई हटाउने सम्बन्धी कुरा

(ठ) बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन पाउने वा नपाउने कुरा

(ड) बहालमा लिएको भवन मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धी व्यवस्था

(ढ) सम्झौता हेरफेर गर्न सकिने नसकिने भन्ने व्यवस्था

(ण) संरचना निर्माण, आंशिक निर्माण वा हेरफेर गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय

(त) सम्झौता विपरीत घर वा घरजग्गाको प्रयोग गरेमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था

(थ) सम्झौता भंग गर्न सकिने पूर्वशर्तहरू

(द) बहाल छोड्ने वा हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था

(ध) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

Sharing This Article